woord OT NT apo Bijbel
we1001

Vindplaatsen van we in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Richteren 13:8
Toen aanbad Manoach den HEERE vuriglijk, en zeide: Och, HEERE! dat toch de Man Gods, Dien Gij gezonden hebt, weder tot ons kome, en ons lere, wat we dat knechtje doen zullen, dat geboren zal worden.