woord OT NT apo Bijbel
wedergekocht1001

Vindplaatsen van wedergekocht in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Nehemia 5:8
En ik zeide tot hen: Wij hebben onze broederen, de Joden, die aan de heidenen verkocht waren, naar ons vermogen wedergekocht; en zoudt gijlieden ook uw broederen verkopen, of zouden zij aan ons verkocht worden? Toen zwegen zij, en vonden geen antwoord.