woord OT NT apo Bijbel
wederhaalt2002

Vindplaatsen van wederhaalt in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Richteren 11:9
Toen zeide Jeftha tot de oudsten van Gilead: Zo gijlieden mij wederhaalt, om te strijden tegen de kinderen Ammons, en de HEERE hen voor mijn aangezicht geven zal, zal ik u dan tot een hoofd zijn?

2 Samuël 14:13
En de vrouw zeide: Waarom hebt gij dan alzulks tegen Gods volk gedaan? Want daaruit, dat de koning dit woord gesproken heeft, is hij als een schuldige, dewijl de koning zijn verstotene niet wederhaalt.