woord OT NT apo Bijbel
wederkeerde93012

Vindplaatsen van wederkeerde in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Mattheüs 21:18
En des morgens vroeg, als Hij wederkeerde naar de stad, hongerde Hem.

Lukas 8:40
En het geschiedde, als Jezus wederkeerde, dat Hem de schare ontving; want zij waren allen Hem verwachtende.

Hebreeën 7:1
Want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester des Allerhoogsten Gods, die Abraham tegemoet ging, als hij wederkeerde van het slaan der koningen, en hem zegende;