woord OT NT apo Bijbel
wederlegging0112

Vindplaatsen van wederlegging in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Boek der Wijsheid 2:14
Hij is ons geworden tot een wederlegging onzer gedachten.