woord OT NT apo Bijbel
wederopstaan0404

Vindplaatsen van wederopstaan in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Marcus 9:31
Want Hij leerde Zijn discipelen, en zeide tot hen: De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen, en zij zullen Hem doden, en gedood zijnde, zal Hij ten derden dage wederopstaan.

Lukas 18:33
En Hem gegeseld hebbende, zullen zij Hem doden; en ten derden dage zal Hij wederopstaan.

Lukas 24:7
Zeggende: De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen, en gekruisigd worden, en ten derden dage wederopstaan.

Johannes 11:23
Jezus zeide tot haar: Uw broeder zal wederopstaan.