woord OT NT apo Bijbel
wederpartij2518

Vindplaatsen van wederpartij in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Exodus 23:22
Maar zo gij Zijner stem naarstiglijk gehoorzaamt, en doet al wat Ik spreken zal, zo zal Ik uwer vijanden vijand, en uwer wederpartijders wederpartij zijn.

1 Kronieken 21:12
Of drie jaren honger, of drie maanden verteerd te worden voor het aangezicht uwer wederpartij, en dat het zwaard uwer vijanden u achterhale; of drie dagen het zwaard des HEEREN, dat is, de pestilentie in het land, en een verdervenden engel des HEEREN in al de landpalen van Israƫl? Zo zie nu toe, wat antwoord ik Dien zal wedergeven, Die mij gezonden heeft.