woord OT NT apo Bijbel
wederspannige2002

Vindplaatsen van wederspannige in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Numeri 17:10
Toen zeide de HEERE tot Mozes: Breng de staf van AƤron weder voor de getuigenis, in bewaring, tot een teken voor de wederspannige kinderen; alzo zult gij een einde maken van hun murmureringen tegen Mij, dat zij niet sterven.

Spreuken 17:11
Zekerlijk, de wederspannige zoekt het kwaad; maar een wrede bode zal tegen hem gezonden worden.