woord OT NT apo Bijbel
wederspraken0101

Vindplaatsen van wederspraken in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 13:45
Doch de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld, en wederspraken, hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende.