woord OT NT apo Bijbel
wederstaan15612

Vindplaatsen van wederstaan in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 5 keer voor, in 5 verzen.

Lukas 21:15
Want Ik zal u mond en wijsheid geven, welke niet zullen kunnen tegenspreken, noch wederstaan allen, die zich tegen u zetten.

Handelingen 6:10
En zij konden niet wederstaan de wijsheid en den Geest, door Welken hij sprak.

Romeinen 9:19
Gij zult dan tot mij zeggen: Wat klaagt Hij dan nog? Want wie heeft Zijn wil wederstaan?

Romeinen 13:2
Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat; en die ze wederstaan, zullen over zichzelven een oordeel halen.

Efeziƫrs 6:13
Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.