woord OT NT apo Bijbel
weduwen1515535

Vindplaatsen van weduwen in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 5 keer voor, in 5 verzen.

4 Ezra 2:20
Spreekt recht der weduwen; doe recht de wezen; geef de armen; bescherm de verlatenen; bekleed de naakten,

Boek der Wijsheid 2:10
Laat ons de arme rechtvaardige overweldigen, en laat ons de weduwen niet verschonen, en de grijze, veeljarige haren des ouden niet ontzien.

2 Makkabeeën 3:10
De hogepriester toonde aan, dat dit geld weggelegd was voor de weduwen en wezen;

2 Makkabeeën 8:28
En na de Sabbat deelden zij uit aan de kranken, de weduwen, en de wezen van de buit, en het overige deelden zij onder zichzelf en onder hun knechten.

2 Makkabeeën 8:30
En hun macht te zamen gebracht hebbende, vernielden zij van degenen, die bij Timotheüs en Bacchides waren, over de twintigduizend, en veroverden zeer gelukkig de hoge sterkten, en deelden een grote buit, makende gelijke gedeelten voor hen, en voor de kranken, en de wezen, en de weduwen, en ook voor de oude lieden.