woord OT NT apo Bijbel
wee744616136

Vindplaatsen van wee in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 16 keer voor, in 13 verzen.

4 Ezra 2:8
Wee u Assur! die de ongerechtigen bij u verbergt; gij boos volk, gedenk wat ik Sodom en Gomorra gedaan heb,

4 Ezra 13:16
Want zo ik acht in mijn gemoed, wee degenen, die overgelaten zijn geweest in die dagen; en veel meer, wee degenen, die niet zijn overgelaten geweest.

4 Ezra 15:14
Wee de wereld, en hen, die daarin wonen.

4 Ezra 15:24
Wee hen die zondigen, en mijn geboden niet houden, spreekt de Here.

4 Ezra 15:47
Wee u, gij ellendige, overmits gij u haar hebt gelijk gemaakt, en hebt uw dochteren versierd tot hoererij, opdat zij zouden mogen behagen, en roemen op haar boelen, die met u altijd begeerd hebben te hoereren.

4 Ezra 16:1
WEE u Babylon en Aziƫ! wee u Egypte en Syriƫ!

4 Ezra 16:17
Wee mij, wee mij; wie zal mij bevrijden in die dagen?,

4 Ezra 16:78
Wee degenen, die van hun zonden omvangen, en van hun misdaden bedekt zijn; zij zijn gelijk een veld, dat omvangen wordt van een bos, en welks paden met doornen zijn bedekt, daar geen mens doorgaat, en afgesloten wordt, en gelaten om door het vuur verbrand te worden.

Judith 16:20
Wee de volken, die tegen mijn geslacht opstaan, de Here, de almachtige, zal over hen wraak doen, in de dag des gerichts.

Jezus Sirach 2:14
Wee de bevreesde harten, en de slappe handen en de zondaar die twee paden ingaat.

Jezus Sirach 2:15
Wee een slap hart, omdat het niet gelooft, daarom zal het niet beschermd worden.

Jezus Sirach 2:16
Wee ulieden die de lijdzaamheid verloren hebt.

Jezus Sirach 41:11
Wee u, gij goddeloze mannen, gij die de wet des Allerhoogsten verlaten hebt.