woord OT NT apo Bijbel
weegschaal121114

Vindplaatsen van weegschaal in het Oude Testament. Het woord komt er 12 keer voor, in 12 verzen.

Job 6:2
Och, of mijn verdriet recht gewogen wierd, en men mijn ellende samen in een weegschaal ophief!

Job 31:6
Hij wege mij op, in een rechte weegschaal, en God zal mijn oprechtigheid weten.

Psalmen 62:10
Immers zijn de gemene lieden ijdelheid, de grote lieden zijn leugen; in de weegschaal opgewogen, zouden zij samen lichter zijn dan de ijdelheid.

Spreuken 11:1
Een bedriegelijke weegschaal is den HEERE een gruwel; maar een volkomen weegsteen is Zijn welgevallen.

Spreuken 16:11
Een rechte waag en weegschaal zijn des HEEREN; alle weegstenen des zaks zijn Zijn werk.

Spreuken 20:23
Tweeërlei weegsteen is den HEERE een gruwel, en de bedriegelijke weegschaal is niet goed.

Jesaja 40:12
Wie heeft de wateren met Zijn vuist gemeten, en van de hemelen met de span de maat genomen, en heeft met een drieling het stof der aarde begrepen, en de bergen gewogen in een waag, en de heuvelen in een weegschaal?

Jesaja 40:15
Ziet, de volken zijn geacht als een druppel van een emmer, en als een stofje van de weegschaal; ziet, Hij werpt de eilanden henen als dun stof!

Jeremia 32:10
En ik onderschreef den brief en verzegelde dien, en deed het getuigen betuigen, als ik het geld op de weegschaal gewogen had.

Ezechiël 5:1
En gij, mensenkind, neem u een scherp mes, een scheermes der barbieren zult gij u nemen, hetwelk gij zult laten gaan over uw hoofd en over uw baard; daarna zult gij u een weegschaal nemen, en die haren delen.

Hosea 12:8
In des koopmans hand is een bedriegelijke weegschaal, hij bemint te verdrukken;

Micha 6:11
Zou ik rein zijn, met een goddeloze weegschaal en met een zak van bedriegelijke weegstenen?