woord OT NT apo Bijbel
weegt7007

Vindplaatsen van weegt in het Oude Testament. Het woord komt er 7 keer voor, in 7 verzen.

Psalmen 58:3
Ja, gij werkt ongerechtigheden in het hart; gij weegt het geweld uwer handen op de aarde.

Spreuken 5:21
Want eens iegelijks wegen zijn voor de ogen des HEEREN, en Hij weegt al zijne gangen.

Spreuken 16:2
Alle wegen des mans zijn zuiver in zijn ogen; maar de HEERE weegt de geesten.

Spreuken 21:2
Alle weg des mensen is recht in zijn ogen; maar de HEERE weegt de harten.

Spreuken 24:12
Wanneer gij zegt: Ziet, wij weten dat niet; zal Hij, Die de harten weegt, dat niet merken? En Die uwe ziel gadeslaat, zal Hij het niet weten? Want Hij zal den mens vergelden naar zijn werk.

Jesaja 26:7
Het pad des rechtvaardigen is geheel effen, den gang des rechtvaardigen weegt Gij recht.

Jesaja 55:2
Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar Mij, en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen.