woord OT NT apo Bijbel
weende3471152

Vindplaatsen van weende in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 7 keer voor, in 7 verzen.

MattheĆ¼s 26:75
En terstond kraaide de haan; en Petrus werd indachtig het woord van Jezus, Die tot hem gezegd had: Eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij Mij driemaal verloochenen. En naar buiten gaande, weende hij bitterlijk.

Marcus 14:72
En de haan kraaide de tweede maal; en Petrus werd indachtig het woord, hetwelk Jezus tot hem gezegd had: Eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zult gij Mij driemaal verloochenen. En hij, zich van daar makende, weende.

Lukas 19:41
En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar,

Lukas 22:62
En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk.

Johannes 11:35
Jezus weende.

Johannes 20:11
En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf;

Openbaring 5:4
En ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was, om dat boek te openen, en te lezen, noch hetzelve in te zien.