woord OT NT apo Bijbel
weenden173727

Vindplaatsen van weenden in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 7 keer voor, in 7 verzen.

3 Ezra 9:51
Deze dag is de Here heilig; en zij weenden allen, als zij de wet hoorden.

4 Ezra 12:45
Want wij zijn niet beter dan degenen, die daar gestorven zijn; en zij weenden met luider stem.

Tobias (Tobit) 7:8
En Edna, zijn vrouw, en Sara zijn dochter weenden ook.

Tobias (Tobit) 11:9
En Anna liep toe en viel haar zoon aan de hals, en zeide tot hem: Kind, ik heb u gezien, thans wil ik wel sterven; en zij weenden beiden.

Baruch 1:5
En zij weenden en vastten, en baden tot de Here;

Susanna (Dan. 13) 1:33
En die bij haar waren, en allen die haar zagen, weenden.

1 Makkabee├źn 7:36
En de priesters gingen in de tempel, en stonden voor het altaar en de tempel, en weenden en zeiden: