woord OT NT apo Bijbel
weerden0011

Vindplaatsen van weerden in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

3 Makkabee├źn 6:29
En zij hielden op van het droevig klaaglied, en hieven weder aan de lofzangen hunner vaderen, God de behouder en wonderwerker prijzende; en zij weerden van zich al het treuren en zuchten, en stelden vrolijke reien aan tot een teken der vreedzame blijdschap.