woord OT NT apo Bijbel
wees1252320168

Vindplaatsen van wees in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 20 keer voor, in 20 verzen.

3 Ezra 3:20
Hij maakt het verstand des konings en van de wees enerlei verstand, gelijk ook het verstand des dienstknechts en des vrijen, het verstand des armen en des rijken;

4 Ezra 2:24
Wees stil, en houd op, mijn volk, want uw rust zal komen.

4 Ezra 9:13
Zo dan, wees gij niet meer zorgvuldig hoe de goddelozen zullen gepijnigd worden; maar onderzoek hoe de rechtvaardigen, voor wie en om welke die wereld zal zijn, zullen zalig worden en wanneer.

Tobias (Tobit) 1:8
En de derde gaf ik die het betaamde, gelijk Debora, de moeder mijns vaders, geboden had; dewijl ik van mijn vader wees was gelaten.

Jezus Sirach 4:10
Wees de wezen als een vader, en hun moeder in plaats van een man.

Jezus Sirach 5:5
Wees niet zonder vrees vanwege de verzoening, wanneer gij de volheid hebt, dat gij zonden op zonden zoudt hopen.

Jezus Sirach 5:18
Wees niet onwetende ook niet in enig ding, noch in het grote, noch in het kleine.

Jezus Sirach 7:10
Wees niet kleinmoedig in uw gebed, en verzuim niet aalmoezen te geven.

Jezus Sirach 7:37
Wees niet traag in het bezoeken van de kranke; want om zulke dingen zult gij bemind worden.

Jezus Sirach 18:23
Bereid uzelf eer gij uw gelofte doet, en wees niet gelijk een die de Here verzoekt.

Jezus Sirach 18:32
Verheug u niet in de veelheid uwer lekkernijen, en wees niet begerig naar haar raad.

Jezus Sirach 32:1
HEBBEN zij u tot een overste gesteld, verhef u niet, maar wees bij hen als een van henlieden.

Jezus Sirach 32:9
Maak uw rede kort, zeg met weinig woorden veel; wees gelijk als een die verstaat en evenwel zwijgt.

Jezus Sirach 33:29
Indien hij niet gehoorzaam is, verzwaar zijn boeien, doch wees niet te streng jegens iemands lichaam, en doe niets zonder oordeel.

Jezus Sirach 38:17
Ween bitter, en wees vurig in het geklag;

Jezus Sirach 48:28
Hij wees aan de toekomende dingen tot in eeuwigheid, en de verborgen dingen eer ze geschiedden.

Baruch 3:2
Hoor Here, en wees genadig, want wij hebben voor u gezondigd.

Baruch 6:37
Zij ontfermen zich niet der weduwe, en doen geen goed aan de wees.

1 Makkabee├źn 16:3
Maar ik ben nu oud geworden, en gij zijt nu in deze uw jaren bekwaam tot dit werk der barmhartigheid. Wees gij dan in mijn en mijns broeders plaats, en trekt op en strijdt voor ons volk. En de hulp uit de hemel zij met ulieden.

3 Makkabee├źn 5:17
De stralen van de zon verspreidden zich nog niet, en Hermon, als de koning de vrienden ontving, stond bij hem, en riep om uit te gaan, en wees aan, dat des konings voornemen nu gereed was.