woord OT NT apo Bijbel
wegblazen1001

Vindplaatsen van wegblazen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Maleachi 1:13
Nog zegt gij: Ziet, wat een vermoeidheid! maar gij zoudt het kunnen wegblazen, zegt de HEERE der heirscharen; gij brengt ook hetgeen geroofd is, en dat kreupel en krank is; gij brengt ook spijsoffer; zou Mij zulks aangenaam zijn van uw hand? zegt de HEERE.