woord OT NT apo Bijbel
wege3227

Vindplaatsen van wege in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 Makkabee├źn 2:15
En daar kwamen enigen van des konings wege, in de stad Modin, die de lieden dwongen af te vallen, dat zij moesten de afgoden offeren.

1 Makkabee├źn 2:17
En die van des konings wege daar waren, antwoordden en spraken tot Mattathias, zeggende: Gij zijt een overste en wetgeleerde, en een groot man in deze stad, en zeer sterk van zonen en broeders;