woord OT NT apo Bijbel
weggaan62311

Vindplaatsen van weggaan in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Lukas 4:42
En als het dag werd, ging Hij uit, en trok naar een woeste plaats; en de scharen zochten Hem, en kwamen tot bij Hem, en hielden Hem op, dat Hij van hen niet zou weggaan.

Johannes 6:67
Jezus dan zeide tot de twaalven: Wilt gijlieden ook niet weggaan?