woord OT NT apo Bijbel
weggevloden1012

Vindplaatsen van weggevloden in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 10:3
En toen zij allen ophielden mij te troosten, opdat ik zou rusten, zo ben ik des nachts opgestaan, en weggevloden, en ben in dit veld gekomen, gelijk gij ziet,