woord OT NT apo Bijbel
wegvoering90312

Vindplaatsen van wegvoering in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

3 Ezra 8:27
En al die de wet uws Gods en des konings overtreden, zullen streng worden gestraft, hetzij met de dood, hetzij met andere lijfstraffen, of met geldboete, of met wegvoering.

Baruch 2:25
Ziet, zij zijn uitgeworpen voor de hitte des daags en voor de koude des nachts, en zij zijn gestorven in zware moeiten, door honger en door zwaard, en door wegvoering.

Baruch 2:32
Zij zullen mij prijzen in het land hunner wegvoering, en zullen mijns naams gedenken.