woord OT NT apo Bijbel
weigeren5005

Vindplaatsen van weigeren in het Oude Testament. Het woord komt er 5 keer voor, in 5 verzen.

Spreuken 21:7
De verwoesting der goddelozen zal hen doorsnijden, omdat zij weigeren recht te doen.

Spreuken 21:25
De begeerte des luiaards zal hem doden, want zijn handen weigeren te werken.

Jeremia 8:5
Waarom keert dan dit volk te Jeruzalem af met een altoosdurende afkering? Zij houden vast aan bedrog, zij weigeren weder te keren.

Jeremia 9:6
Uw woning is in het midden van bedrog; door bedrog weigeren zij Mij te kennen, spreekt de HEERE.

Jeremia 25:28
En het zal geschieden, wanneer zij weigeren zullen den beker van uw hand te nemen om te drinken, dat gij tot hen zeggen zult: Zo zegt de HEERE der heirscharen: Gij zult zekerlijk drinken!