woord OT NT apo Bijbel
weinigen451827

Vindplaatsen van weinigen in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Numeri 26:56
Naar het lot zal elks erfenis gedeeld worden tussen de velen en de weinigen.

1 Samuël 14:6
Jonathan nu zeide tot den jongen, die zijn wapenen droeg: Kom, en laat ons tot de bezetting dezer onbesnedenen overgaan; misschien zal de HEERE voor ons werken; want bij den HEERE is geen verhindering, om te verlossen door velen of door weinigen.

1 Kronieken 16:19
Als gij weinige mensen in getal waart; ja, weinigen en vreemdelingen daarin.

Jeremia 42:2
En zij zeiden tot den profeet Jeremia: Laat toch onze smeking voor uw aangezicht nedervallen, en bid voor ons tot den HEERE, uw God, voor dit ganse overblijfsel; want wij zijn weinigen van velen overgelaten, gelijk als uw ogen ons zien;