woord OT NT apo Bijbel
weinigen451827

Vindplaatsen van weinigen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 5 keer voor, in 5 verzen.

Mattheüs 7:14
Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden.

Mattheüs 20:16
Alzo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten; want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Mattheüs 22:14
Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Marcus 6:5
En Hij kon aldaar geen kracht doen; dan Hij legde weinigen zieken de handen op, en genas hen.

Lukas 13:23
En er zeide een tot Hem: Heere, zijn er ook weinigen, die zalig worden? En Hij zeide tot hen: