woord OT NT apo Bijbel
welaan1236

Vindplaatsen van welaan in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Susanna (Dan. 13) 1:13
En zeiden de een tot de ander: Welaan, laat ons naar huis gaan, want het is de ure des middagmaals.

Susanna (Dan. 13) 1:54
Nu welaan dan, indien gij deze gezien hebt, zo zeg onder welke boom gij hen bij elkander hebt zien verkeren, en hij zeide: Onder een mastiekboom.

1 Makkabee├źn 11:9
En hij zond gezanten aan de koning Demetrius, zeggende: Welaan, laat ons met elkander een verbond maken, en ik zal u mijn dochter geven die Alexander heeft, en gij zult koning zijn over het koninkrijk van uw vader.