woord OT NT apo Bijbel
weldaad2237

Vindplaatsen van weldaad in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

2 Kronieken 32:25
Maar Jehizkia deed gene vergelding, naar de weldaad aan hem geschied, dewijl zijn hart verheven werd; daarom werd over hem, en over Juda en Jeruzalem, een grote toornigheid.

Spreuken 19:17
Die zich des armen ontfermt, leent den HEERE, en Hij zal hem zijn weldaad vergelden.