woord OT NT apo Bijbel
weldaad2237

Vindplaatsen van weldaad in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Jezus Sirach 18:18
Een zot verwijt zijn weldaad onbeleefd, en de gift van een nijdig mens doet hem de ogen uitdrogen.

Jezus Sirach 35:2
Wie een weldaad vergeldt, is gelijk die meelbloem offert, en wie een aalmoes doet, die offert een dankoffer.

2 Makkabeeën 10:38
En deze dingen verricht hebbende, dankten zij met lofzangen en dankzeggingen de Here, die Israël zo grote weldaad had bewezen, en die hun deze overwinning gegeven had.