woord OT NT apo Bijbel
welkom0022

Vindplaatsen van welkom in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Tobias (Tobit) 5:16
En Tobias zeide: Welkom zijt gij broeder.

Tobias (Tobit) 11:18
En Tobias ging uit, zijn schoondochter tegemoet, verblijd zijnde, en God lovende, tot aan de poort van Nineve; en die hem zagen gaan, verwonderden zich dat hij zag. En Tobias bekende openlijk voor hen, dat God zich zijner had ontfermd. En als Tobias bij Sara, zijn schoondochter kwam, zo zegende hij haar, zeggende: Zijt welkom, mijn dochter, geloofd zij God die u tot ons heeft gebracht: desgelijks uw vader en uw moeder. En daar werd blijdschap onder al zijn broederen, die te Nineve waren.