woord OT NT apo Bijbel
welvaren2158

Vindplaatsen van welvaren in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Psalmen 122:7
Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen.

Spreuken 11:10
Een stad springt op van vreugde over het welvaren der rechtvaardigen; en als de goddelozen vergaan, is er gejuich.