woord OT NT apo Bijbel
wenkte0404

Vindplaatsen van wenkte in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Lukas 1:22
En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken; en zij bekenden, dat hij een gezicht in den tempel gezien had. En hij wenkte hun toe, en bleef stom.

Johannes 13:24
Simon Petrus dan wenkte dezen, dat hij vragen zou, wie hij toch ware, van welken Hij dit zeide.

Handelingen 13:16
En Paulus stond op, en wenkte met de hand, en zeide: Gij Israƫlietische mannen, en gij, die God vreest, hoort toe.

Handelingen 21:40
En als hij het toegelaten had, Paulus, staande op de trappen, wenkte met de hand tot het volk; en als er grote stilte geworden was, sprak hij hen aan in de Hebreeuwse taal, zeggende: