woord OT NT apo Bijbel
weren3317

Vindplaatsen van weren in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Genesis 23:6
Hoor ons, mijn heer! gij zijt een vorst Gods in het midden van ons; begraaf uw dode in de keure onzer graven; niemand van ons zal zijn graf voor u weren, dat gij uw dode niet zoudt begraven.

Exodus 23:25
En gij zult den HEERE uw God dienen, zo zal Hij uw brood en uw water zegenen; en Ik zal de krankheden uit het midden van u weren.

Jeremia 5:25
Uw ongerechtigheden wenden die dingen af, en uw zonden weren dat goede van ulieden.