woord OT NT apo Bijbel
werkt1229647

Vindplaatsen van werkt in het Oude Testament. Het woord komt er 12 keer voor, in 11 verzen.

Job 23:9
Als Hij ter linkerhand werkt, zo aanschouw ik Hem niet; bedekt Hij Zich ter rechterhand, zo zie ik Hem niet.

Job 33:29
Zie, dit alles werkt God twee maal of driemaal met een man;

Psalmen 15:2
Die oprecht wandelt, en gerechtigheid werkt, en die met zijn hart de waarheid spreekt;

Psalmen 58:3
Ja, gij werkt ongerechtigheden in het hart; gij weegt het geweld uwer handen op de aarde.

Psalmen 74:12
Evenwel is God mijn Koning van ouds af, Die verlossingen werkt in het midden der aarde.

Spreuken 10:4
Die met een bedriegelijke hand werkt, wordt arm; maar de hand der vlijtigen maakt rijk.

Spreuken 31:13
Daleth. Zij zoekt wol en vlas, en werkt met lust harer handen.

Prediker 3:9
Wat voordeel heeft hij, die werkt, van hetgeen hij bearbeidt?

Jesaja 44:12
De ijzersmid maakt een bijl, en werkt in den gloed, en formeert het met hamers, en werkt het met zijn sterken arm; ook lijdt hij honger, totdat hij krachteloos wordt, hij drinkt geen water, totdat hij amechtig wordt.

Jeremia 8:8
Hoe zegt gij dan: Wij zijn wijs en de wet des HEEREN is bij ons! Ziet, waarlijk tevergeefs werkt de valse pen der schriftgeleerden.

Haggai 2:5
Doch nu, wees sterk, gij Zerubbabel! spreekt de HEERE; en wees sterk, gij Josua, zoon van Jozadak, hogepriester! en wees sterk, al gij volk des lands! spreekt de HEERE; en werkt, want Ik ben met u, spreekt de HEERE der heirscharen;