woord OT NT apo Bijbel
werkten0022

Vindplaatsen van werkten in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 Makkabeeën 9:23
En het geschiedde na de dood van Judas, dat alle verbrekers der wet in de landpalen van Israël tevoorschijn kwamen, en dat allen die ongerechtigheid werkten, opstonden.

3 Makkabeeën 2:5
Gij hebt de Sodomieten, toen zij allen hovaardigheid werkten, en door hun boosheden zeer bekend waren, met vuur en zwavel verbrand, hen stellende tot een voorbeeld aan de komende eeuwen.