woord OT NT apo Bijbel
werpe4318

Vindplaatsen van werpe in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Jozua 18:6
En gijlieden zult het land beschrijven in zeven delen, en tot mij herwaarts brengen, dat ik voor ulieden het lot hier werpe voor het aangezicht des HEEREN, onzes Gods.

Ezra 6:12
De God nu, die Zijn Naam aldaar heeft doen wonen, werpe ter neder alle koningen en volken, die hun hand zullen uitstrekken, om te veranderen en te verderven dit huis Gods, dat te Jeruzalem is. Ik, Darius, heb het bevel gegeven, dat het spoediglijk gedaan worde.

Ezechiƫl 20:7
En Ik zeide tot hen: Een ieder werpe de verfoeiselen zijner ogen weg; en verontreinigt ulieden niet met de drekgoden van Egypte; Ik, de HEERE, ben uw God.

Micha 2:5
Daarom zult gij niemand hebben, die het snoer werpe in het lot, in de gemeente des HEEREN.