woord OT NT apo Bijbel
wetenschappen2002

Vindplaatsen van wetenschappen in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 Samuël 2:3
Maakt het niet te veel, dat gij hoog, hoog zoudt spreken, dat iets hards uit uw mond zou gaan; want de HEERE is een God der wetenschappen, en Zijn daden zijn recht gedaan.

Job 37:16
Hebt gij wetenschap van de opwegingen der dikke wolken; de wonderheden Desgenen, Die volmaakt is in wetenschappen?