woord OT NT apo Bijbel
wetgeleerde0314

Vindplaatsen van wetgeleerde in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Mattheüs 22:35
En een uit hen, zijnde een wetgeleerde, heeft gevraagd, Hem verzoekende, en zeggende:

Lukas 10:25
En ziet, een zeker wetgeleerde stond op, Hem verzoekende, en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven?

Titus 3:13
Geleid Zenas, den wetgeleerde, en Apollos zorgvuldiglijk, opdat hun niets ontbreke.