woord OT NT apo Bijbel
wetgeleerden0505

Vindplaatsen van wetgeleerden in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 5 keer voor, in 5 verzen.

Lukas 7:30
Maar de Farize├źn en de wetgeleerden hebben den raad Gods tegen zichzelven verworpen, van hem niet gedoopt zijnde.

Lukas 11:45
En een van de wetgeleerden, antwoordende, zeide tot Hem: Meester! als Gij deze dingen zegt, zo doet Gij ook ons smaadheid aan.

Lukas 11:46
Doch Hij zeide: Wee ook u, wetgeleerden! want gij belast de mensen met lasten, zwaar om te dragen, en zelven raakt gij die lasten niet aan met een van uw vingeren.

Lukas 11:52
Wee u, gij wetgeleerden, want gij hebt den sleutel der kennis weggenomen; gijzelven zijt niet ingegaan, en die ingingen, hebt gij verhinderd.

Lukas 14:3
En Jezus, antwoordende, zeide tot de wetgeleerden en Farize├źn, en sprak: Is het ook geoorloofd op den sabbat gezond te maken?