woord OT NT apo Bijbel
wijkt203326

Vindplaatsen van wijkt in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

4 Ezra 15:25
Ik zal hen niet sparen; wijkt gij kinderen uit hun macht: en bevlekt mijn heiligdom niet.

Boek der Wijsheid 1:5
Want de Heilige Geest der onderwijzing vliedt de bedriegerij, wijkt af van de gedachten der onverstandigen en bestraft hen, als de ongerechtigheid daarbij komt.

Jezus Sirach 2:9
Gij die de Here vreest, verbiedt zijn barmhartigheid en wijkt niet af, opdat gij niet valt.