woord OT NT apo Bijbel
wijns123116

Vindplaatsen van wijns in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Handelingen 2:13
En anderen, spottende, zeiden: Zij zijn vol zoeten wijns.

1 TimotheĆ¼s 3:8
De diakenen insgelijks moeten eerbaar zijn, niet tweetongig, niet die zich tot veel wijns begeven, geen vuil-gewinzoekers;

Titus 2:3
De oude vrouwen insgelijks, dat zij in haar dracht zijn, gelijk den heiligen betaamt, dat zij geen lasteressen zijn, zich niet tot veel wijns begevende, maar leraressen zijn van het goede;