woord OT NT apo Bijbel
wild201223

Vindplaatsen van wild in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Jezus Sirach 10:12
Want wanneer een mens sterft, zo beërft hij kruipende en wild gedierte en wormen.

2 Makkabeeën 4:25
En des konings bevelen ontvangen hebbende, kwam hij te Jeruzalem, niets meebrengende dat des hogepriesterschaps waardig was; maar een grimmig gemoed van een wrede tiran en een verbolgenheid van een wild barbaars beest hebbende.