woord OT NT apo Bijbel
wisten147425

Vindplaatsen van wisten in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

4 Ezra 14:42
De Allerhoogste nu gaf de vijf mannen verstand, dat zij schreven de dingen die in verrukkingen der zinnen van mij werden gezegd, welke zij nochtans niet wisten.

1 Makkabeeën 7:11
Maar zij luisterden naar hun woorden niet, want zij wisten dat zij met grote krijgsmacht gekomen waren.

1 Makkabeeën 12:29
En Jonathan en die met hem waren wisten het niet tot de morgenstond, want toen zagen zij de vuren branden.

2 Makkabeeën 14:32
En als zij met ede verklaarden, dat zij niet wisten waar hij was, die gezocht werd, zo heeft hij, zijn hand uitstrekkende naar de tempel, dit gezworen: