woord OT NT apo Bijbel
witgepleisterden0101

Vindplaatsen van witgepleisterden in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Mattheüs 23:27
Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, gij geveinsden, want gij zijt den witgepleisterden graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid.