woord OT NT apo Bijbel
woekeren3003

Vindplaatsen van woekeren in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 2 verzen.

Deuteronomium 23:19
Gij zult aan uw broeder niet woekeren, met woeker van geld, met woeker van spijze, met woeker van enig ding, waarmede men woekert.

Deuteronomium 23:20
Aan den vreemde zult gij woekeren; maar aan uw broeder zult gij niet woekeren; opdat u de HEERE, uw God, zegene, in alles, waaraan gij uw hand slaat, in het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven.