woord OT NT apo Bijbel
woeste308341

Vindplaatsen van woeste in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Boek der Wijsheid 5:7
Wij zijn vervuld geworden in de paden der ongerechtigheid en des verderfs, en hebben woeste omwegen doorreisd, maar de weg des Heren hebben wij niet gekend.

Boek der Wijsheid 10:7
Van welker boosheid nog een getuigenis is dat rokende woeste land, en de bomen die ontijdige vruchten dragen, en de zoutpilaar staande tot gedachtenis van de ongelovige ziel.

Jezus Sirach 9:7
Zie niet om in de straten der stad, en dwaal niet om in de woeste plaatsen derzelve.