woord OT NT apo Bijbel
wol132217

Vindplaatsen van wol in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Tobias (Tobit) 1:6
En ik reisde menigmaal alleen naar Jeruzalem op de feestdagen, gelijk bevolen is aan al het volk Israëls met een eeuwig gebod, bij mij hebbende de eerstelingen en de tienden der vruchten, en de eerste wol, en gaf deze de priesters, de zonen Aärons, voor het altaar.

Tobias (Tobit) 2:12
En mijn huisvrouw Anna maakte handwerk van wol in de vrouwenkameren.