woord OT NT apo Bijbel
wolken4881672

Vindplaatsen van wolken in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 16 keer voor, in 15 verzen.

4 Ezra 15:34
Ziet, daar komen wolken van het oosten en noorden tot in het zuiden, haar aanzien is zeer gruwzaam, vol toorn en onweder.

4 Ezra 15:40
En daar zullen grote en sterke wolken, die vol onstuimigheid zijn met het gesternte zich verheffen, opdat zij de gehele aarde verschrikken met degenen, die daarop wonen, en zij zullen over alle hoge en uitstekende plaatsen een gruwzaam gesternte uitgieten;

Boek der Wijsheid 5:22
De welmikkende pijlen der bliksemen zullen heengaan, en gelijk als van een welgespannen boog uit de wolken op het doelwit treffen.

Jezus Sirach 13:27
De rijke spreekt, en zij zwijgen allen, en verhogen zijn rede tot aan de wolken.

Jezus Sirach 35:17
Die God dient met welbehagen zal aangenomen worden, en zijn gebed zal tot aan de wolken raken.

Jezus Sirach 35:18
Het gebed des nederigen gaat door de wolken, en hij wordt niet getroost, totdat hij nabij gekomen is, en laat niet af totdat de Allerhoogste het zal ingezien hebben, welke de rechtvaardige zal oordelen en recht doen.

Jezus Sirach 35:23
Hoe tijdig is de barmhartigheid in de tijd der verdrukking; zij is gelijk de wolken in de tijd der droogte.

Jezus Sirach 43:15
Daarom worden de schatten geopend, en de wolken vliegen uit, gelijk de vogelen.

Jezus Sirach 43:16
Door zijn grote heerlijkheid versterkt hij de wolken, en de hagelstenen worden verbroken.

Jezus Sirach 50:6
Gij waart gelijk de morgenster in het midden der wolken, gelijk de maan als zij vol is op haar tijd, en gelijk de regen boog de heerlijke wolken verlicht.

Jezus Sirach 50:10
Gelijk een schone olijfboom, die vruchten voortspruit; en gelijk een cypresseboom, die verhoogd is tot aan de wolken; als hij het kleed der heerlijkheid nam, en als hij de volmaakte roem aantrok.

Baruch 3:29
Wie is ten hemel opgevaren, en heeft haar gevat, en haar uit de wolken nedergebracht?

Baruch 6:61
En de wolken, als haar door God bevolen is dat zij zullen drijven over de gehele wereld, volbrengen hetgeen bevolen is.

Gezang in de vuuroven (Dan. 3) 1:73
Bliksem en wolken looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.

2 Makkabee├źn 1:22
Hetwelk gedaan zijnde, als de tijd kwam dat de zon, tevoren met wolken bedekt zijnde, weder scheen, zo werd daar een groot vuur ontstoken, dat zij zich allen verwonderden.