woord OT NT apo Bijbel
wonder102113

Vindplaatsen van wonder in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jezus Sirach 16:11
En alzo heeft de Here zeshonderd duizend mannen te voet, welke tezamen vergaderd waren in de hardigheid hunner harten, door ontferming en kastijding behouden, geselende, ontfermende, slaande, genezende; indien dan een hardnekkige zou zijn onder het volk, het ware een wonder dat die ongestraft zou blijven.