woord OT NT apo Bijbel
wonderen48142082

Vindplaatsen van wonderen in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 20 keer voor, in 20 verzen.

4 Ezra 1:14
Ik heb u licht gegeven door een vuurkolom, en heb grote wonderen onder u gedaan; maar gij hebt mij vergeten, spreekt de Here.

4 Ezra 2:48
Toen zeide de engel tot mij: Ga en verkondig mijn volk hoedanige en hoe grote wonderen Gods gij gezien hebt.

4 Ezra 6:48
Want dat stomme water zonder ziel, bracht gedierten voort, die God door één wenk bevolen had, opdat de volken daarin uw wonderen zouden verhalen.

4 Ezra 7:27
En een ieder, die van de voorzegde onheilen bevrijd is, zal mijn wonderen zien.

4 Ezra 9:6
Zo hebben ook de tijden des Allerhoogsten openbare beginselen in wonderen en tekenen, en hun einden in werkingen, en in tekenen.

4 Ezra 13:14
Gij hebt van den beginne uw dienstknecht deze wonderen getoond, en gij hebt mij waardig geacht, dat gij mijn gebed zoudt aannemen,

4 Ezra 13:57
Toen ben ik in het veld heengegaan, de Allerhoogste zeer lovende en prijzende, vanwege de wonderen die hij van tijd tot tijd deed;

4 Ezra 14:5
En ik vertelde hem vele wonderen, en toonde hem de verborgenheden en het einde der tijden, en beval hem, zeggende:

Boek der Wijsheid 8:8
En zo ook iemand de ervarenheid veler dingen begeert, zij weet de oude geschiedenissen, en de toekomstige dingen gist zij; zij weet de verdraaiing der woorden en de ontbinding der raadselen; tekenen en wonderen weet zij tevoren, en de uitkomsten van gelegenheden en tijden.

Boek der Wijsheid 10:16
Zij is gegaan in de ziel van de dienaar des Heren, en wederstond de vreselijke koningen met wonderen en tekenen.

Jezus Sirach 17:7
Hij heeft zijn ogen op hun harten gelegd; hij heeft hun gegeven in eeuwigheid te mogen roemen in zijn wonderen, opdat zij zijn werken verstandig zouden verhalen;

Jezus Sirach 18:5
De wonderen des Heren zijn niet te verminderen noch te vermeerderen, en zijn niet uit te speuren.

Jezus Sirach 36:6
Vernieuw uw tekenen, en verander uw wonderen.

Jezus Sirach 36:7
Verheerlijk uw hand en rechterarm, opdat zij uw wonderen mogen vertellen.

Jezus Sirach 36:10
Maak dat de tijd haast kome, en gedenk aan de toorn, en laat uw wonderen verteld worden.

Jezus Sirach 38:6
Hij heeft de mensen wetenschap gegeven, om in zijn wonderen verheerlijkt te worden.

Jezus Sirach 45:24
Hij heeft aan hen wonderen gedaan, en heeft hen verteerd door het vlammig vuur.

Jezus Sirach 48:15
En in zijn leven deed hij wonderen, en in zijn dood waren zijn werken wonderlijk.

Baruch 2:11
En nu Here, gij God van Israël, die uw volk uit Egypteland geleid hebt met sterke hand, en met tekenen, en met wonderen, en met grote kracht, en met hoge arm, en hebt u een naam gemaakt, gelijk deze dag uitwijst.

Esther (apocr.) 10:9
En mijn volk is het volk van Israël, die tot God riepen en behouden zijn, en de Here heeft zijn volk behouden, en de Here heeft zijn volk verlost uit al deze ongevallen, en God heeft deze grote tekenen en wonderen gedaan, welke onder de heidenen niet geschied zijn.